12 Νοε 2010

Δημήτρης Σκούρας:"Πως θα διοικήσουμε το Δήμο"Αγαπητοί συνδημότες του νέου Δήμου Ξυλοκά-
στρου Ευρωστίνης.
Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, μας γέμισε με
αισιοδοξία και σιγουριά.
Oι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχαριστούμε θερ-
μά, υποσχόμενοι να δικαιώσουμε τις προσδοκίες
σας.
Με τη βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των συμπολι-
τών επιλέγει την καθαρά Αυτοδιοικητική πρόταση
της...
«Δημοτικής Αναγέννησης», θεωρήσαμε χρήσι-
μο να επικοινωνήσουμε μαζί σας λίγες ώρες πριν
την τελική σας απόφαση.
Σας παραθέτουμε περιληπτικά αλλά συγκεκριμένα
το πλαίσιο της Διοίκησης και διαχείρισης των Δη-
μοτικών μας πραγμάτων καθώς επίσης και αυτοδι-
οικητικές πρωτοβουλίες - καινοτομίες που θα εφαρ-
μόσουμε.
Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την Κυριακή την τι-
μητική εντολή σας να δρομολογήσουμε όλοι μαζί
μια νέα δυναμική πορεία ανάπτυξης του Δήμου
μας.
Προχωράμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, περι-
μένουμε την κρίση σας για να πιάσουμε αμέσως
δουλειά.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς

Ιδρύουμε άμεσα νόμιμο Δημοτικό
Κοινωνικό Ταμείο αλληλεγγύης και
παροχής βοήθειας στους συμπολί-
τες που έχουν πραγματική ανάγκη.


ΠΡΟΤΑΣΗ: Η αρχική χρηματοδό-
τηση αυτού του ταμείου θα προέλ-
θει από την εισφορά 25% των κα-
θαρών χορηγιών που λαμβάνουν,
ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι
Πρόεδροι του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και των οργανισμών
του Δήμου, οι Τοπικοί Πρόε-
δροι και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι.
Το ποσό εφόσον συμφωνή-
σουν όλοι, είναι πραγματικά
σημαντικό!
Μόνο το 25% από τον Δήμαρχο,
τους Αντιδημάρχους, τους Προέ-
δρους Δημοτικού Συμβουλίου και
Οργανισμών του Συνδυασμού μας,
που ήδη έχουμε δεσμευθεί, θα επι-
χορηγείται το Δημοτικό Κοινωνικό
Ταμείο του Δήμου μας με 50.000€
περίπου ετησίως.
Ποσό καταρχήν πολύ σημαντικό για
αξιόλογο κοινωνικό έργο.
Η διαχείριση και λειτουργία αυτού
του Κοινωνικού Ταμείου θα είναι νό-
μιμη, διαφανέστατη, διαπαραταξια-
κή και δεν θα επιχορηγείται από Δη-
μοτικούς πόρους.


Πολιτική Διοίκηση - Βασικές
λειτουργίες

Το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το κυρίαρχο όργανο
του Δήμου που έχει την ευθύνη των αποφάσεων.
Θα επιδιώξουμε με κάθε θυσία τον ειλικρινή διάλο-
γο, την αξιοποίηση προτάσεων από όλους τους Δη-
μοτικούς Συμβούλους, τους Φορείς, τους Συλλό-
γους και τους Συμπολίτες. Τα πειστικά επιχειρήματα
και το συμφέρον του Δήμου θα καθορίζουν τις απο-
φάσεις μας.
Αντιδήμαρχοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που
θα τους ανατεθούν, θα έχουν την ευθύνη να προω-
θούν έγκαιρα με διαφάνεια και αποτελεσματικότη-
τα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη για το συντονισμό των
Αντιδημάρχων.
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Θα λειτουργήσει άμεσα αφού άλλωστε περιλαμβά-
νεται στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται από την
Νομαρχία στους Δήμους. Ήδη ικανός αριθμός εξει-
δικευμένου προσωπικού έχει επιλέξει την μετάταξή
του στο Δήμο μας.
Θα έχει την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που
απασχολούν τους αγρότες μας, την ενημέρωσή
τους και υποστήριξή τους σε κάθε δραστηριότη-
τά τους και κυρίως στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
2) Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης
και προβολής του Δήμου μας.

Ιδρύουμε άμεσα γραφείο που θα αναλάβει την υπο-
στήριξη του Δημοτικού Σχεδιασμού για την Τουρι-
στική Ανάπτυξη. Την συνεργασία με τους ασχολού-
μενους Φορείς, Συλλόγους και συμπολίτες με τον
Τουρισμό.
Θα συνεργαστούμε επίσης για την προβολή του
Δήμου μας και την κατάρτιση των εργαζόμενων στα
συναφή επαγγέλματα.
3) Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Στο τομέα αυτό δεν επιτρέπεται να χαθεί πλέον,
ούτε μια ευκαιρία.
Θα είμαστε προετοιμασμένοι έγκαιρα, ενημερωμέ-
νοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αποτελε-
σματικά και να αξιοποιήσουμε κάθε πρόγραμμα για
τον Δήμο μας.
4) Υφιστάμενες Δημοτικές Υπηρεσίες
Οργάνωση, συντονισμός, επιμόρφωση, αξιοποίηση
των συνεργατών μας στο Δήμο, είναι βασική προϋ-
πόθεση για την παραγωγή ποιοτικότερων υπηρεσι-
ών στους συμπολίτες.
5) Διατήρηση και ενίσχυση
Όλων των προγραμμάτων που λειτουργούν σήμε-
ρα στο Ξυλόκαστρο και την Ευρωστίνη.

ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, «Βοήθεια στο σπίτι», δραστηριό-
τητες γυμναστικής, χορού, κλπ. δε διακόπτονται,
αντίθετα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν.
6) Συνεχιζόμενα έργα που εκτελούνται ή
έχουν δρομολογηθεί, δε διακόπτονται, θα ολο-
κληρωθούν.

Δικαιώματα άρδευσης, ύδρευσης κλπ των Τοπι-
κών Κοινοτήτων δε θα διαταραχθούν.
Η παραπληροφόρηση είναι μικροπολιτική και
ένδειξη αδυναμίας επιχειρημάτων των αντιπά-
λων μας.
7) Λειτουργική αυτοτέλεια Ευρωστίνης
Οι Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα
στην Ευρωστίνη, όλες οι δραστηριότητες, Πολιτιστι-
κές, Συλλόγων, Φορέων δεν πρέπει και δεν πρό-
κειται να υποβαθμιστούν και σε καμία περίπτωση.
Δε θα συγκεντρωθούν στην έδρα του Δήμου. Στη-
ρίζουμε την ισόρροπη αποκεντρωμένη ανάπτυ-
ξη όχι μόνο στα έργα αλλά και στις τοπικές δραστη-
ριότητες.
Υπηρεσίες Δημόσιες και Οργανισμοί πιστεύουμε
ότι πρέπει να μείνουν ως έχουν σήμερα, δεν είναι
δική μας αρμοδιότητα, αλλά θα παρέμβουμε δυνα-
μικά εφόσον προκύψει θέμα.

8) Διαχείριση Οικονομικών 
 Δέσμευση
α. Άμεσος μηδενισμός, οποιασδήποτε περιττής δα-
πάνης και σπατάλης.
β. Δημοπρασίες έργων
Όλα τα έργα θα δημοπρατούνται με απόλυτη δι-
αφάνεια, νομιμότητα και σχολαστική τήρηση της
σχετικής νομοθεσίας.
Δέσ μευση : συμπαιγνίες στημένες δημοπρασίες
ΤΕΛΟΣ, όταν η έκπτωση στο κόστος των έργων εί-
ναι μικρή θα επαναδημοπρατούνται.
γ. Απευθείας αναθέσεις έργων
Μικρά, επείγοντα έργα θα ανατίθενται με πρόχειρο
διαγωνισμό, υμέτεροι μόνιμοι τοπικοί εργολάβοι,
ΤΕΛΟΣ.
Η διαδικασία αυτή θα πάψει να είναι ο κανόνας,
θα είναι η εξαίρεση, χωρίς παρατυπίες κατατμή-
σεις έργων και με απόλυτη διαφάνεια.
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι και το εγγυώμεθα, θα
προκύψει τεράστιο οικονομικό όφελος για το
Δήμο μας. Θα εξοικονομήσουμε πόρους για πε-
ρισσότερα έργα, θα βγάλουμε από τη «μύγα ξίγκι».
Όλα τα πρακτικά δημοπράτησης, ανάθεσης έργων
θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
άμεσα.
9) Επαφή με τους Πολίτες
Δεν ανήκουμε στη σχολή που θεωρεί κυρίαρχη
και αποκλειστική προτεραιότητα του Δημάρχου και
των αιρετών τις δημόσιες σχέσεις. Η δική μας άπο-
ψη είναι ότι η σκληρή, συλλογική δουλειά θα φέρει
αποτελέσματα σε έργα, υπηρεσίες και την ανάπτυ-
ξη του Δήμου μας.
Σε καμιά περίπτωση όμως δεν ισχύει η κακόβουλη
φήμη των αντιπάλων μας για δήθεν κλειστές πόρτες.
 Δέσμευση Όποιος θελήσει να δει το Δήμαρχο
και τους Αντιδημάρχους θα τους δει άμεσα στο Ξυλό-
καστρο, στο Δερβένι αλλά περιοδικά και στα χωριά.
10) Δημοτικά Τέλη
 Δέσμευση θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια να μειώσουμε τα Δημοτικά Τέλη ιδιαίτερα
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που είναι πανάκρι-
βες. Για παράδειγμα η τιμή του νερού ύδρευσης στο
Ξυλόκαστρο είναι πανάκριβη και θα μειωθεί άμεσα.
Στόχος, η μείωση των πανάκριβων Δημοτικών
Τελών στην Περιφέρεια Ξυλοκάστρου 20%, η δι-
ατήρηση του κόστους στα ίδια σημερινά επίπεδα
στην Ευρωστίνη.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
11) Πολιτισμός-Περιβάλλον-Οικολογία

Πρόκειται ασφαλώς για έννοιες που χαρακτηρίζουν
και αξιολογούν την πραγματική ποιότητα της ζωή
μας, παράλληλα όμως τις περισσότερες φορές «κα-
κοποιούνται» βάναυσα στα «γρανάζια» της μικρο-
πολιτικής.
Έχουμε απόψεις, θέσεις και καλό δείγμα γραφής σε
αυτούς τους τομείς.
Καινοτομία που προτείνουμε και δεσμευόμαστε εί-
ναι η κατάργηση των δικαιωμάτων της Δημοτικής
πλειοψηφίας να έχει το προνόμιο των αποφάσεων.
Προτείνουμε ανοικτό Δημοτικό Κοινοβούλιο συ-
μπολιτών που θα συζητά, θα βάζει προτεραιότητες
και θα χαράζει τη Δημοτική Πολιτική και δράσεις σε
θέματα Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.
Η επιτυχία αυτής της πρότασης επαφίεται στη συν-
δρομή των συμπολιτών και στη βούληση όλων
μας να συζητάμε και να αποφασίζουμε χωρίς κομ-
ματικές, παραταξιακές προκαταλήψεις σε αυτά τα
εξόχως σημαντικά και με πολύπλευρες επιδράσεις
ζητήματα.
12) Διαφάνεια στη Διαχείριση των
Δημοτικών Υποθέσεων

Λέμε πολύ απλά, ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ, όλα στην διάθε-
ση των συμπολιτών, όλα ανοιχτά στους συμπο-
λίτες μας.
Η ιστοσελίδα του Δήμου μας διευκολύνει. Ό,τι δεν
απαγορεύει ο νόμος να δημοσιοποιηθεί, θα δημο-
σιοποιείται άμεσα χωρίς επιλογές, εξαιρέσεις και
«κουτοπονηριές».
Αγαπητοί συνδημότες είμαστε προετοιμασμένοι και
αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία
του δήμου, να ανοίξουμε διάπλατα πόρτες και πα-
ράθυρα σε όλους τους δημότες.
Δέσμευομαστε Αγαπάμε τον τόπο μας τον θέλουμε καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας!!!

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.skourasproodos.gr
μπορείτε να βρείτε σε
ηλεκτρονική μορφή
πληροφορίες, το πρόγραμμά
μας και το έντυπο κριτικής
προς την απερχόμενη Δημοτική
Αρχή του συνδυασμού μας
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ».
Αγαπητοί συνδημότες
Φτάσαμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου.
Εμείς, μετά από πολύμηνο διεξοδικό διάλογο με
όλους τους συμπολίτες, έχουμε τη βεβαιότητα ότι
«σπουδάσαμε με επάρκεια» τα προβλήματα, τις
ανάγκες, τις προτεραιότητες έργων και υπηρεσιών
του Δήμου μας.
Καταθέσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το
πρόγραμμά μας.
Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα δεχτήκαμε απα-
ράδεκτες επιθέσεις με συκοφαντίες, σε προσωπικό
πολλές φορές επίπεδο, από το επιτελείο του απερ-
χόμενου Δημάρχου.
Δεν τους μιμηθήκαμε, δεν επιδιώκουμε να εκλε-
γούμε προβάλλοντας, διογκώνοντας ή δημιουργώ-
ντας «κουσούρια» στους αντιπάλους μας.
Επιλέξαμε σταθερά και ακλόνητα να διεκδικήσου-
με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας ως καλύτεροι
από τους επίσης καλούς συμπολίτες που μετέχουν
στους άλλους Συνδυασμούς.
Βεβαίως, όπως είχαμε υποχρέωση ασκήσαμε το δι-
καίωμά μας στην κριτική και τον έλεγχο των πε-
πραγμένων της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής.
Το κάναμε όμως με σοβαρότητα, εντιμότητα και
ενυπόγραφα, χωρίς υπερβολές, άνανδρα υπονο-
ούμενα, χωρίς να θίξουμε προσωπικά κανέναν.
Στα σημεία που η κριτική μας υπήρξε σκληρή, σας
βεβαιώνουμε δεν ήταν επιλογή μας. Οι συμπεριφο-
ρές, οι αστοχίες, οι παραλείψεις, η ανεπάρκεια της
απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, μας επέβαλαν το
ύψος της κριτικής μας.
Τελικά, η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στους
δύο συνδυασμούς που διεκδικούν την ψήφο σας
είναι, πιστεύουμε, ξεκάθαρη.
Εμείς σκεπτόμαστε, λειτουργούμε, διεκδικούμε τη
στήριξή σας με καθαρά αυτοδιοικητικές αρχές και
θέσεις.
Σε αντίθεση με τον απερχόμενο και υποψήφιο Δή-
μαρχο και το επιτελείο του, δεν επιλέγουμε τη μι-
κροπολιτική. Δεν είπαμε αναλήθειες, δεν επιδο-
θήκαμε σε ψεύτικες υποσχέσεις για διορισμούς σε
ανύπαρκτες θέσεις, δε «ρουσφετολογούμε», δε συ-
κοφαντούμε κανέναν.
Ξεκαθαρίσαμε με τιμιότητα ότι η εκλογή μας δεν θα
ωφελήσει σε προσωπικό επίπεδο ούτε εμάς ούτε
έναν «υμέτερο».
Αγαπητοί συνδημότες, διεκδικούμε την τιμητική
εντολή σας.
Προτάσσουμε και προτρέπουμε τα κριτήρια επιλο-
γής να είναι αξιοκρατικά και αυτοδιοικητικά.
Συμμετοχή, αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιοπιστία εί-
ναι το ζητούμενο των δύσκολων καιρών.
Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά,
ενωμένοι, συλλογικά και με απόλυτη διαφάνεια
για τον τόπο που γεννηθήκαμε,
τον τόπο που αγαπάμε
το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης,
προσφέροντας στα παιδιά μας
ζηλευτή ποιότητα ζωής.
Με αυτές τις σκέψεις επιζητούμε την κρίση
σας, με τη βεβαιότητα ότι είμαστε χρήσιμοι,
έτοιμοι, ορεξάτοι και δυνατοί να υπηρετή-
σουμε αυτοδιοικητικά το Δήμο μας, ζητού-
με την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, την
ψήφο σας.
Η δικαίωση των προσδοκιών σας θα δικαιώ-
σει και την απόφασή μας να ασχοληθούμε με
την Διοίκηση του Δήμου μας.
Σας ευχαριστούμε
Εκ μέρους του
Υπερκομματικού Ενωτικού Συνδυασμού
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος
Δημήτρης Σκούρας